back

Hvilke typer behandling hjelper?

Hva regnes som de beste metodene?

Du lurer sikkert på hva slags behandling som virker best. Det finnes flere behandlingsmetoder som hjelper ved psykoselidelse og bipolar lidelse.

Det er også forsket en del på hvilke metoder som virker best. Helsedirektoratet har en oversikt over de metodene og tilbudene som har vist seg å ha best effekt og som derfor anbefales.

Det er laget én retningslinje for psykoselidelser og én retningslinje for bipolare lidelser. Det er mye overlapp mellom behandlingsmetodene som anbefales ved psykoselidelser og bipolare lidelser.

Generelt kan vi si at metodene som anbefales for psykoselidelser også anbefales for bipolare lidelser, og omvendt. Der hvor en behandlingsmetode praktiseres litt forskjellig for psykoselidelse og bipolar lidelse, blir dette spesifisert i teksten. I tillegg presenterer vi til slutt et par metoder som er spesielt tilrettelagt for bare psykoselidelser eller bare bipolar lidelse.

Det er viktig at behandlingen kommer raskt i gang og inneholder metoder som har vist god effekt. Det vil riktignok variere fra person til person hvilken av de anbefalte metodene som er riktig for den enkelte.

Det er opprettet egne behandlingssteder (både poliklinikker og døgnposter) rettet mot personer med nyoppdaget psykoselidelse. Noen steder kalles dette «TIPS-team». Disse enhetene bør kunne tilby de behandlingsformene som anbefales i retningslinjene. Målet er at alle helseforetak skal ha et slikt tidlig psykosebehandlingsteam.

Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling av bipolar lidelse også. Noen få steder i landet er det opprettet egne enheter for behandling av bipolar lidelse, men her er det fortsatt mangelfullt.

Tips og råd

Fritt behandlingsvalg

Husk at det er fritt behandlingsvalg slik at du kan velge å få behandling på et sykehus som har det tilbudet du ønsker.

Snakk med fastlege eller behandler om henvisning.

Kilder

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykoselidelser

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet (2012).

NICE guidelines: https://www.nice.org.uk/guidance